09 12 2022
srenbs
Home / FEMINIZAM

FEMINIZAM

FEMINIZAM

Angažman  Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) sastoji se od feminističke teorije. Feminizam je pokret  koji teži ka jednakosti i ravnopravnosti spolova i rodova, a ne samo prevlasti žena u zajednici, kako je često tumačeno.
Feministički angažman Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) je:

RADIKALNO ANTIPATRIJARHALAN:

Jer je patrijarhat ne samo sistem nadmoći (jednoga spola nad drugim, jedne klase/rase/nacije nad drugim/om), već je patrijarhat glavni uzrok rata. Patrijarhat je ono što je učinilo zajednicu nasilnom i patrijarhat je ono što je zajednica prihvatila kao jedinu vrijednost  ne shvatajući da je ta vrijednost zagarantovana na nasilju.

ANTINACIONALISTIČKI

Jer je nacionalizam jedan od najvidljivijih i najrazornijih manifestacija patrijarhata – svođenjam žena na uloge majki i supruga, na mašine za rađanje, oduzima ženama pravo naizbor i samoopredeljenje. To je ideologija nekog naroda da je on „najbolji“. Obično se javlja kada taj narod doživljava neku vrstu slabosti svog kolektivnog identiteta te teži ka jačanju zajedništva. Nažalost, često to radi na štetu drugih naroda koji su jednako „najbolji“ kao i oni. Nacionalizam je ono što preovladava u sistemu vrijednosti naših država i on je ono što čini ključem patrijarhalnog sistema vrijednosti.

ANTIMILITARISTIČKI:

Jer je militarizam naoružani patrijarhat, jer troškovi za rat, vojsku, naoružanje najviše pogađaju najslabije u zajednici, jer se militarizam oslanja na silu i nasilje u rješavanju svih problema i sukoba.  Sa militarizmom društvo se podstiče na stalnu spremnost na borbu od neprijatelja. Militaristi katkad ne razumiju da ima mnogo načina da se riješi konflikt osim nasilnim putem.

ANTIKLERIKALNI / ANTIFUNDAMENTALISTIČKI:

Za striktno odvajanje crkve od države – suprotstavljanje pokušajima crkve da društvu nametne politiku koja radikalno snižava dostignuti nivo demokratije i ljudskih prava. Sloboda ispovijedanja vjere također treba da podrazumijeva i slobodu od ispovijedanja vjere. Shodno tome, uticaj vjere na državu ne bi trebao da bude jak.

ANTIHOMOFOBIČNI:

Zalažemo se za jednakopravnost seksualnih manjina i izbora kao osnovnog ljudskog prava.

ANTIDISKRIMINATORSKI:

Diskriminacija predstavlja isključenje Drugog i Drugačijeg, koje se temelji na osnovu straha i neznanja. Mi smo radikalno protiv diskriminacije gradeći drugačiji sistem vrijednosti, zalagajući se za Pravedan mir u zajednici.

PROTIV IDEOLOGIJE I MONARHIJE

Za borbu protiv roblja, eksploatacije, i potlačavanja u zajednici koja njeguje nasilje. Edukacija drustva na slobodu i oslobadjanje od vladajućeg sistema, da bi se postigao demokratski i svepravno etički stil života.

Ovaj post je takođe dostupan u: Latinica Ćirilica Engleski